فقط کسانی که با من زندگی کرده اند، یعنی به معنای واقعی دوستان من بوده اند ، به معنای واقعی درونی من دست یافته اند.

داشتم که آرشیو ام را بررسی می کردم که به این عکس رسیدم. این عکس مربوط به سال 92 است. 

فامیلی دوستانم  را هم به خاطر مسائل شخصی ام ، مخدوش کرده ام.