در میان احمق ها مانده ای و فکر می کنی عاقلی و  سواد  و دانش خوبی داری ؟

نه عزیزم تو در گله گوسفندان بز گَر گله ای. 

 نه عزیزم تو شاید درجه ی حماقت ات کمی از آنها کمتر باشد. وگرنه تو خودت هم یکی هستی مثل همین ها.


خمش باش خمش باش در این مجمع اوباش

مگو فاش مگو فاش ز مولی و ز مولا