در طول این 7 الی 8 سال یک باور همچنان در من پر رنگ‌تر می‌شود.

باور به این که " انسان بیشترین مقاومت را در برابر تغییر خود  نشان می‌دهد و همان انسان، عالی‌ترین قدرت خود را در تغییر دیگری به کار می‌گیرد."

به نظرم کسی موفق می‌شود که جایگاه مقاومت و قدرت را در جمله بالا  تغییر دهد.

یعنی عالی‌ترین قدرت را در تغییر خود داشته باشد و بیشترین مقاومت را در برابر تغییر دیگری.(منظورم از مقاومت، پذیرش فرد دیگر است.)

انسان‌های کمی را دیدم که جایگاه قدرت و استفامت را تغییر دادند.