یک احمقِ  ‌بابرنامه، می‌تواند

یک نابغه بدون برنامه را شکست دهد.

وارن بافت- جایی به اسم بهشت وجود نداره؟! 

+نه جاناتان، جایی به اسم بهشت وجود نداره.

بهشت، به تکامل رسیدنه.

جاناتان مرغ دریایی 

ریچارد باغتنها وسوسه‌ای که کسی هرگز نتوانسته بر آن غالب شود :

"وسوسه امید!"

پرندگان می‌روند و در پرو می‌میرند

رومن گاریجرأت کنید راست و حقیقی باشید.

جرأت کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید.

خود را همان که هستید نشان بدهید.

این بزک تهوع انگیز دوروئی و دوپلهویی را از چهره روح خود بزدایید، با آب فروان بشوئید!

ژان کریستوف

رومن رولان